Finansiella mål

 

Lönsamhet

Soliditet

Tillväxt*

10%

avkastning på eget kapital

minst 40%

över en konjunkturcykel

Minst 10%

genomsnittlig årlig flottillväxt över en konjunkturcykel

*Handel med fartyg, köp såväl som försäljningar, utgör ett väsentligt inslag i rederiverksamhet. Rätt timing vad gäller köp och försäljning av fartyg kan vara helt avgörande för en långsiktigt fördelaktig finansiell utveckling. För Concordia Maritimes del innebär detta att flottans storlek kan variera över tid. Av denna anledning är årlig tillväxt i flottan inte ett övergripande mål i sig själv. Ambitionen är dock att verksamheten över tid ska generera en avkastning som möjliggör en genomsnittlig flottillväxt om 10 procent över en konjunkturcykel.