Fartygets livscykel

Ett fartyg påverkar miljön på olika sätt från det att det byggs till att det skrotas. Under ett fartygs livscykel kan dock mycket göras för att begränsa denna påverkan.

1. Design & koncept

Störst möjlighet att begränsa ett fartygs miljöpåverkan finns vid utformningen av själva fartygskonceptet. Bränsleförbrukning, transporteffektivitet och säkerhet under fartygets hela livslängd avgörs här.

2. Byggnation

Under själva byggnationen av ett fartyg sker oundvikligen utsläpp i vatten och luft och olika typer av avfall produceras. Hårdare regler, nya arbetsmetoder och högre krav från beställare har dock medfört att påverkan minskat under senare år.

3. Löpande drift

Ett fartygs största miljöpåverkan sker under den löpande driften, huvudsakligen utsläpp av skadliga ämnen. Både vi och branschen i sin helhet arbetar kontinuerligt med olika lösningar för att minska mängden utsläpp.

4. Kontinuerliga förbättringar

Genom kontinuerliga förbättringar och löpande underhåll är det möjligt att bibehålla eller till och med förbättra fartygets miljöprestanda under dess livslängd.

5. Skrotning och återvinning

Under senare år har åtgärder vidtagits för att minska påverkan på såväl miljö som människa vid skrotning av fartyg. Till exempel ska idag allt material ombord klassificeras och hela skrotningsprocessen certifieras – något vi gjort sedan det första P-MAX-fartyget levererades 2005.